Συνέντευξη με την Chiara Grabagnati, ασκούμενη στην εταιρεία IDEC A.E. Η συνέντευξη διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ "Bequal.app - Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας" (2018-1-LT01-KA202-046939). Αποτελεί τμήμα μιας σειράς βίντεο συνεντεύξεων με σπουδαστές/τριες, επιχειρήσεις και εκπροσώπους θεσμικών φορέων με στόχο την προώθηση της μαθητείας και της μάθησης βάσει εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες/ουσες μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και απαντούν στα ερωτήματα (ενδεικτικά):

  • Κίνητρα και οφέλη για σπουδαστές/τριες και επιχειρήσεις/ οργανισμούς.
  • Διαφορές στη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού πριν την ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης / μαθητείας και μετά.
  • Συμβουλές προς σπουδαστές/τριες και επιχειρήσεις /οργανισμούς που δεν έχουν ακόμα συμμετάσχει στο θεσμό της πρακτικής άσκησης / μαθητείας.
  • Τοποθέτηση για το τρέχον θεσμικό πλαίσιο. 

(English) Interview with Chiara Grabagnati, intern at IDEC S.A. The interview was conducted in the framework of the Erasmus + program "Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning" (2018-1-LT01-KA202-046939). It is part of a series of video interviews with students, representatives of companies and of institutions aimed at promoting apprenticeships and work-based learning in Greece and Europe. The participants share their experiences and answer questions about (indicatively):

  • Motivation and benefits for students and companies / institutions.
  • Differences in the operation of the company / organization before and after the apprenticeship / work-based learning.
  • Advice to students and companies / organizations that have not yet participated in the institution of apprenticeship / work-based learning.
  • Opinion about the current institutional framework.