Πολιτική Απορρήτου


Οι εταίροι του BEQUEL εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην πλατφόρμα του Bequal https://www.bequal.info και χρησιμοποιεί τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης του Bequal. 


Εν πάση περιπτώσει, και σύμφωνα με ενδεχόμενους περιορισμούς που ορίζονται από τον νόμο, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους, στις πληροφορίες που αφορούν στη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας τους, στη διόρθωση ανακριβών, νέων ή ελλιπών δεδομένων, στην κινητικότητα και την ένσταση κατά της δημιουργίας ατομικών προφίλ με αυτοματοποιημένα μέσα.


Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε οποιαδήποτε διαδικασία από την πλατφόρμα του Bequal, δύναται να έρθει σε άμεση επαφή με τον διαχειριστή/-στρια της πλατφόρμας, ώστε να επιλυθεί οποιαδήποτε ερώτηση ή διαφωνία.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε


Η πλατφόρμα του Bequal συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα από τους χρήστες της, κατά τη διαδικασία εγγραφής: 


Προσωπικά δεδομένα: Όνομα (προαιρετικό), e-mail
Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του ατόμου και της παροχής βασικών προσωπικών πληροφοριών, για τη δημιουργία του προσωπικού προφίλ του κάθε χρήστη εντός της Κοινότητας Πρακτικών. Οι χρήστες δύνανται να παρέχουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους, τα οποία περιορίζονται μόνο στο e-mail τους. 


Με τη διαδικασία εγγραφής, οι χρήστες αποκτούν έναν προσωπικό λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα τους. Με το όνομα χρήστη τους, έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους, τα οποία μπορούν αυτοί ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν ή/και να διορθώσουν. 


Η πλατφόρμα του Bequal συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συγκριτικής αξιολόγησης:


Δεδομένα του οργανισμού: Όνομα, χώρα, διεύθυνση (προαιρετικό), e-mail, αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό) διεύθυνση ιστοτόπου (προαιρετικό), τύπος οργανισμού, μέγεθος της εταιρείας, επιχειρηματικός τομέας, δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκπαίδευση μέσω της εργασίας. 
Προσωπικά δεδομένα: Ρόλος/δραστηριότητα εντός του οργανισμού
Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποιεί εγγραφή στην πλατφόρμα, καθώς και την έγκριση της αδείας του/της για να χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο συγκριτικής αξιολόγησης, εκ μέρους του οργανισμού του/της. 
Η συλλογή των δεδομένων του οργανισμού είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των οργανισμών, καθώς και για την επικοινωνία μ’ αυτούς, για τους παρακάτω σκοπούς: 

 

  • Αποστολή περιστασιακών υπενθυμίσεων για πρόσβαση στην πλατφόρμα Bequal, ενεργή συμμετοχή στην Κοινότητα Πρακτικών, και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συγκριτικής ανάλυσης σε ετήσια βάση
  • Πρόσκλησή τους σε δρώμενα που σχετίζονται με το έργο Bequel
  • Χορήγηση του εμβλήματος του Bequel στις εγγεγραμμένες εταιρείες και αποστολή προσκλήσεων σε τελετές απονομής 


Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα Bequal συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή Cookies. Μπορείτε να επιλέξετε να μην αποδέχεστε και να διαγράφετε τα Cookies, από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας.

Δικαιώματα συμμετεχόντων
Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, καθώς και το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης προϋποθέτουν την αποδοχή των όρων συμμετοχής και του κανονισμού της πλατφόρμας Bequal.


Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), σας προσκαλούμε, εάν απαιτείται, να εξασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας:


Το δικαίωμα στη διαφάνεια και την πληροφόρηση. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν εγκύρως και με σαφήνεια σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών δεδομένων τους.


Το δικαίωμα στην πρόσβαση. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και ένα αντίγραφο των δεδομένων τους. Αυτό το δικαίωμα δύναται να εξασκηθεί, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, κατόπιν αιτήματος.


Το δικαίωμα στη διόρθωση. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για διόρθωση των δεδομένων τους, όπου αυτά είναι ανακριβή, ή για συμπλήρωση των δεδομένων τους, όπου αυτά είναι ελλιπή.


Το δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα να ξεχαστείτε). Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους. 


Το δικαίωμα στην κινητικότητα. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα στη λήψη των ιδίων προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία από έναν/μια Υπεύθυνο/-η Επεξεργασίας Δεδομένων, σε μορφή δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη.
Το δικαίωμα στην ένσταση. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα στην ένσταση, ανά πάσα στιγμή, κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η Υπεύθυνος/-η Προστασίας Δεδομένων πρέπει να τερματίσει οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία, εκτός κι αν παρουσιάσει υπερισχύοντες και έννομους λόγους για να μην το κάνει.

 

Ευθύνες του/της Υπευθύνου/-ης Προστασίας Δεδομένων 


Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο/η Υπεύθυνος/-η Προστασίας Δεδομένων ορίζεται ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του/της Υπεύθυνου/-ης Προστασίας Δεδομένων.


Η IDEC Α.Ε., ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, εξασφαλίζει σε οιαδήποτε περίπτωση τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και τα κατάλληλα οργανωσιακά και τεχνικά μέτρα για την προστασία αυτών, όπως τα ασφαλή συστήματα πληροφοριών και δικτύου, ο έλεγχος και ο περιορισμός της φυσικής πρόσβασης, η ελεγχόμενη ηλεκτρονική πρόσβαση, τα επίπεδα πρόσβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας για κρυπτογράφηση των δεδομένων, και άλλα.


Επιπλέον, πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, καθώς και στα αιτήματα εξάσκησης των δικαιωμάτων τους, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Τήρηση και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων


Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό χρειάζεται, ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, καθώς και για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό καταστεί απαραίτητο για λόγους τεχνικής συντήρησης ή/και αναβάθμισης της πλατφόρμας.
Εν πάση περιπτώσει, δύνασθε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας στην πληροφόρηση, στη πρόσβαση, στην ένταση και στην κινητικότητα, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που εμείς τηρούμε, υπό τους περιορισμούς της Νομοθεσίας, καθώς και το δικαίωμα σας στη διόρθωση, εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε λάθος ή αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία σας, κατόπιν γραπτού αιτήματος. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, το δικαίωμα στη διόρθωση αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωσή σας, χωρίς καθυστέρηση. Το αίτημά σας μπορεί να σταλθεί γραπτώς στη διεύθυνση e-mail [email protected] 

 

Πολιτική Χρήσης των Cookies


Η ιστοσελίδα bequal.info (εφεξής η "Ιστοσελίδα") χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η πολιτική του χρήστη εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στη σελίδα, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη χρήση των cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως ορίζονται παρακάτω), ή αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Τι είναι τα cookies;
Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες τις οποίες μια ιστοσελίδα (πιο συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός διακομιστής) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να αποσπώνται πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα της ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα, αυτή (η ιστοσελίδα) ανακτά αυτές τις πληροφορίες και παρέχει στον χρήστη σχετικές υπηρεσίες. Ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη εντός μιας ιστοσελίδας, όπως φανερώνονται από τις επιλογές στις οποίες προβαίνει ο χρήστης σε εκείνη την ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεις, διαφημίσεις, κλπ.).


Τι cookies χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα bequal.info;
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη εντός της, και να παρέχει μια μοναδική εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη. Επιπροσθέτως, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ένα cookie που σχετίζεται με την Google Analytics, η οποία είναι μια πλατφόρμα συλλογής ανωνύμων δεδομένων που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας, την κίνησή της, τις επισκεπτόμενες σελίδες της, κλπ. (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από την Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: https://analytics.google.com/analytics/web/).
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν πωλούνται, ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός κι αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τον νόμο.


Πώς μπορώ να ελέγξω τις ρυθμίσεις για τα cookies στον περιηγητή μου;
Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να μην συμφωνούν με την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε διαδικτυακός περιηγητής παρέχει σαφείς οδηγίες για την πολιτική χρήσης των cookies.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να επιλέξετε τις ανάλογες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας, ειδοποιώντας τους κατά την αποστολή των cookies, καταργώντας όλα ή ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα, ή διαγράφοντας τα cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.


Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν καταργήσετε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας.


Τα παρακάτω αποτελούν παραπομπές προς τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους διαδικτυακούς περιηγητές, για συγκεκριμένες εκδόσεις.
Σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστών, για να λάβετε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Για διαδικτυακούς περιηγητές άλλων κατασκευαστών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επίσημη βιβλιογραφία τους.

 

Υποστήριξη


Για καθεμία από τις ερωτήσεις σας που αφορούν στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, την ακρίβειά τους, τον χρόνο τήρησής τους, και τη διαγραφή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]
*
Σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά αυτήν τη σελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας.