Στατιστικά: Ερωτηματολόγιο Συγκριτικής Αξιολόγησης για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1213%
 
Ισχύει κατά πολύ1820%
 
Ισχύει απόλυτα5562%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς78%
 
Ισχύει κατά πολύ1820%
 
Ισχύει απόλυτα5966%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς1213%
 
Ισχύει κατά πολύ89%
 
Ισχύει απόλυτα5966%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς78%
 
Ισχύει κατά πολύ67%
 
Ισχύει απόλυτα7180%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς33%
 
Ισχύει κατά πολύ2225%
 
Ισχύει απόλυτα6067%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1921%
 
Ισχύει κατά πολύ3034%
 
Ισχύει απόλυτα3236%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1213%
 
Ισχύει κατά πολύ3438%
 
Ισχύει απόλυτα3944%
 

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ4146%
 
Ισχύει απόλυτα3135%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1112%
 
Ισχύει μερικώς2022%
 
Ισχύει κατά πολύ1921%
 
Ισχύει απόλυτα3742%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1618%
 
Ισχύει μερικώς2022%
 
Ισχύει κατά πολύ1820%
 
Ισχύει απόλυτα3337%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι σχετικό με την τωρινή εργασία των μαθητευομένων στην εταιρία.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς78%
 
Ισχύει κατά πολύ4045%
 
Ισχύει απόλυτα3742%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ5764%
 
Ισχύει απόλυτα1517%
 

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1112%
 
Ισχύει κατά πολύ4348%
 
Ισχύει απόλυτα3236%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1921%
 
Ισχύει κατά πολύ4146%
 
Ισχύει απόλυτα2427%
 

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών για τη ΜΒΕ τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς1011%
 
Ισχύει κατά πολύ4348%
 
Ισχύει απόλυτα3034%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς1416%
 
Ισχύει κατά πολύ4045%
 
Ισχύει απόλυτα3135%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς1112%
 
Ισχύει κατά πολύ3135%
 
Ισχύει απόλυτα4146%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς2831%
 
Ισχύει κατά πολύ2528%
 
Ισχύει απόλυτα2831%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και των εταιριών για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς910%
 
Ισχύει κατά πολύ1416%
 
Ισχύει απόλυτα6169%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και του μαθητευόμενου ή του κηδεμόνα μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς910%
 
Ισχύει κατά πολύ1719%
 
Ισχύει απόλυτα5865%
 

Ερώτηση: Οι καθηγητές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους εσωτερικούς εκπαιδευτές των εταιριών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς1011%
 
Ισχύει κατά πολύ3236%
 
Ισχύει απόλυτα3944%
 

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με τις εταιρίες σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς89%
 
Ισχύει κατά πολύ4146%
 
Ισχύει απόλυτα3337%
 

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1618%
 
Ισχύει μερικώς2933%
 
Ισχύει κατά πολύ2022%
 
Ισχύει απόλυτα2326%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ4551%
 
Ισχύει απόλυτα2528%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1921%
 
Ισχύει κατά πολύ2730%
 
Ισχύει απόλυτα3640%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1112%
 
Ισχύει κατά πολύ3640%
 
Ισχύει απόλυτα3539%
 

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ3337%
 
Ισχύει απόλυτα3539%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς2730%
 
Ισχύει κατά πολύ3034%
 
Ισχύει απόλυτα2528%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1416%
 
Ισχύει κατά πολύ2730%
 
Ισχύει απόλυτα4348%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1213%
 
Ισχύει κατά πολύ2528%
 
Ισχύει απόλυτα4753%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς44%
 
Ισχύει κατά πολύ3438%
 
Ισχύει απόλυτα4753%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ2427%
 
Ισχύει απόλυτα4551%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1112%
 
Ισχύει μερικώς1112%
 
Ισχύει κατά πολύ2022%
 
Ισχύει απόλυτα4652%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1011%
 
Ισχύει κατά πολύ3236%
 
Ισχύει απόλυτα4449%
 

Ερώτηση: 35 Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς56%
 
Ισχύει κατά πολύ3236%
 
Ισχύει απόλυτα4854%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς2225%
 
Ισχύει κατά πολύ3843%
 
Ισχύει απόλυτα2730%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς2124%
 
Ισχύει κατά πολύ3438%
 
Ισχύει απόλυτα2831%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς910%
 
Ισχύει κατά πολύ4348%
 
Ισχύει απόλυτα3337%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1517%
 
Ισχύει κατά πολύ3539%
 
Ισχύει απόλυτα3742%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς1315%
 
Ισχύει κατά πολύ3539%
 
Ισχύει απόλυτα3843%
 

Σύνολο απαντήσεων : 89