Στατιστικά: Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Μαθητείες και τη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Επιχειρήσεις)

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από επιχειρήσεις, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:
Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου36%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1427%
 
Ισχύει απόλυτα1529%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου612%
 
Ισχύει μερικώς1835%
 
Ισχύει κατά πολύ917%
 
Ισχύει απόλυτα1937%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1223%
 
Ισχύει απόλυτα2038%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου510%
 
Ισχύει μερικώς1529%
 
Ισχύει κατά πολύ1325%
 
Ισχύει απόλυτα1937%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου48%
 
Ισχύει μερικώς1631%
 
Ισχύει κατά πολύ1427%
 
Ισχύει απόλυτα1835%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου36%
 
Ισχύει μερικώς1733%
 
Ισχύει κατά πολύ1835%
 
Ισχύει απόλυτα1427%
 

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στην εταιρεία μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1529%
 
Ισχύει κατά πολύ1529%
 
Ισχύει απόλυτα2140%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου713%
 
Ισχύει μερικώς1937%
 
Ισχύει κατά πολύ1529%
 
Ισχύει απόλυτα1121%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ2242%
 
Ισχύει απόλυτα917%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1835%
 
Ισχύει μερικώς1427%
 
Ισχύει κατά πολύ713%
 
Ισχύει απόλυτα1325%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1427%
 
Ισχύει κατά πολύ2038%
 
Ισχύει απόλυτα1835%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1835%
 
Ισχύει κατά πολύ2038%
 
Ισχύει απόλυτα1325%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1223%
 
Ισχύει κατά πολύ2038%
 
Ισχύει απόλυτα2038%
 

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1937%
 
Ισχύει κατά πολύ1631%
 
Ισχύει απόλυτα1733%
 

Ερώτηση: Η εταιρεία μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1427%
 
Ισχύει κατά πολύ1223%
 
Ισχύει απόλυτα2548%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1631%
 
Ισχύει κατά πολύ2242%
 
Ισχύει απόλυτα1325%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου2140%
 
Ισχύει μερικώς1733%
 
Ισχύει κατά πολύ510%
 
Ισχύει απόλυτα917%
 

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν την εταιρία μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1121%
 
Ισχύει μερικώς2140%
 
Ισχύει κατά πολύ1529%
 
Ισχύει απόλυτα510%
 

Ερώτηση: Οι εσωτερικοί εκπαιδευτές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους καθηγητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου713%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1631%
 
Ισχύει απόλυτα917%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ της εταιρίας μας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου48%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1121%
 
Ισχύει απόλυτα1733%
 

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου510%
 
Ισχύει μερικώς2242%
 
Ισχύει κατά πολύ1427%
 
Ισχύει απόλυτα1121%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ της εταιρίας μας και του μαθητευόμενου ή κηδεμόνα του μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου36%
 
Ισχύει μερικώς1937%
 
Ισχύει κατά πολύ1529%
 
Ισχύει απόλυτα1529%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Η εταιρία μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1427%
 
Ισχύει κατά πολύ1835%
 
Ισχύει απόλυτα2038%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου24%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1427%
 
Ισχύει απόλυτα1631%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου24%
 
Ισχύει μερικώς1835%
 
Ισχύει κατά πολύ1733%
 
Ισχύει απόλυτα1529%
 

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από την εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1631%
 
Ισχύει απόλυτα1631%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου612%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ917%
 
Ισχύει απόλυτα1733%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1631%
 
Ισχύει μερικώς1631%
 
Ισχύει κατά πολύ1019%
 
Ισχύει απόλυτα1019%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και συνεχιζόμενη συνεχή εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου24%
 
Ισχύει μερικώς1631%
 
Ισχύει κατά πολύ1529%
 
Ισχύει απόλυτα1937%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1631%
 
Ισχύει κατά πολύ1223%
 
Ισχύει απόλυτα2446%
 

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στην εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1019%
 
Ισχύει απόλυτα2140%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου510%
 
Ισχύει μερικώς1937%
 
Ισχύει κατά πολύ815%
 
Ισχύει απόλυτα2038%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στην εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1325%
 
Ισχύει κατά πολύ1325%
 
Ισχύει απόλυτα2650%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1325%
 
Ισχύει κατά πολύ1631%
 
Ισχύει απόλυτα2344%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου48%
 
Ισχύει μερικώς1733%
 
Ισχύει κατά πολύ1427%
 
Ισχύει απόλυτα1733%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου24%
 
Ισχύει μερικώς1937%
 
Ισχύει κατά πολύ1733%
 
Ισχύει απόλυτα1427%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου917%
 
Ισχύει μερικώς2038%
 
Ισχύει κατά πολύ1325%
 
Ισχύει απόλυτα1019%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου612%
 
Ισχύει μερικώς2242%
 
Ισχύει κατά πολύ815%
 
Ισχύει απόλυτα1631%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1835%
 
Ισχύει κατά πολύ1835%
 
Ισχύει απόλυτα1529%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρίας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου24%
 
Ισχύει μερικώς1529%
 
Ισχύει κατά πολύ1733%
 
Ισχύει απόλυτα1835%
 

Σύνολο απαντήσεων : 52