Στατιστικά: Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Μαθητείες και τη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Επιχειρήσεις)

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από επιχειρήσεις, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:
Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Η εταιρία μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ1220%
 
Ισχύει απόλυτα2338%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου47%
 
Ισχύει μερικώς1830%
 
Ισχύει κατά πολύ1932%
 
Ισχύει απόλυτα1932%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου813%
 
Ισχύει μερικώς1830%
 
Ισχύει κατά πολύ1423%
 
Ισχύει απόλυτα2033%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου712%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα1932%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου35%
 
Ισχύει μερικώς2440%
 
Ισχύει κατά πολύ1830%
 
Ισχύει απόλυτα1525%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στην εταιρεία μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ1830%
 
Ισχύει απόλυτα2440%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ2643%
 
Ισχύει απόλυτα1017%
 

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου35%
 
Ισχύει μερικώς1932%
 
Ισχύει κατά πολύ2440%
 
Ισχύει απόλυτα1423%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1118%
 
Ισχύει μερικώς2135%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα1118%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου2135%
 
Ισχύει μερικώς1525%
 
Ισχύει κατά πολύ1118%
 
Ισχύει απόλυτα1322%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1932%
 
Ισχύει κατά πολύ2643%
 
Ισχύει απόλυτα1423%
 

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1932%
 
Ισχύει κατά πολύ2440%
 
Ισχύει απόλυτα1728%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ2948%
 
Ισχύει απόλυτα1322%
 

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1627%
 
Ισχύει κατά πολύ2643%
 
Ισχύει απόλυτα1830%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1322%
 
Ισχύει κατά πολύ2643%
 
Ισχύει απόλυτα2135%
 

Ερώτηση: Η εταιρεία μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς1423%
 
Ισχύει κατά πολύ1627%
 
Ισχύει απόλυτα2948%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν την εταιρία μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1322%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ1932%
 
Ισχύει απόλυτα58%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ της εταιρίας μας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου58%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ1322%
 
Ισχύει απόλυτα1932%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ της εταιρίας μας και του μαθητευόμενου ή κηδεμόνα του μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου35%
 
Ισχύει μερικώς2135%
 
Ισχύει κατά πολύ1830%
 
Ισχύει απόλυτα1830%
 

Ερώτηση: Οι εσωτερικοί εκπαιδευτές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους καθηγητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου712%
 
Ισχύει μερικώς2440%
 
Ισχύει κατά πολύ1932%
 
Ισχύει απόλυτα1017%
 

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου58%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ1932%
 
Ισχύει απόλυτα1322%
 

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου2440%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ813%
 
Ισχύει απόλυτα1118%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Η εταιρία μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς2135%
 
Ισχύει κατά πολύ1932%
 
Ισχύει απόλυτα1830%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1728%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ1627%
 
Ισχύει απόλυτα1017%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1728%
 
Ισχύει κατά πολύ2033%
 
Ισχύει απόλυτα2338%
 

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από την εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς2237%
 
Ισχύει κατά πολύ2135%
 
Ισχύει απόλυτα1728%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου610%
 
Ισχύει μερικώς2135%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα1627%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς2135%
 
Ισχύει κατά πολύ2033%
 
Ισχύει απόλυτα1728%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στην εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς2237%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα2033%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στην εταιρία μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1423%
 
Ισχύει κατά πολύ2033%
 
Ισχύει απόλυτα2643%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και συνεχιζόμενη συνεχή εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς2033%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα2135%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου610%
 
Ισχύει μερικώς2338%
 
Ισχύει κατά πολύ1017%
 
Ισχύει απόλυτα2135%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1423%
 
Ισχύει κατά πολύ2237%
 
Ισχύει απόλυτα2440%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς1830%
 
Ισχύει κατά πολύ1627%
 
Ισχύει απόλυτα2643%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου610%
 
Ισχύει μερικώς2440%
 
Ισχύει κατά πολύ1322%
 
Ισχύει απόλυτα1728%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρίας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1525%
 
Ισχύει κατά πολύ2440%
 
Ισχύει απόλυτα1932%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς2237%
 
Ισχύει κατά πολύ2237%
 
Ισχύει απόλυτα1423%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου12%
 
Ισχύει μερικώς2033%
 
Ισχύει κατά πολύ2237%
 
Ισχύει απόλυτα1627%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου47%
 
Ισχύει μερικώς2033%
 
Ισχύει κατά πολύ2033%
 
Ισχύει απόλυτα1627%
 

Ερώτηση: Η εταιρία μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1017%
 
Ισχύει μερικώς2237%
 
Ισχύει κατά πολύ1728%
 
Ισχύει απόλυτα1118%
 

Σύνολο απαντήσεων : 60