Στατιστικά: Εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή ηλεκτρονικής μάθησης στην Eπαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση “BEQUEL“

In this section you may find overall statistics of the data inserted by VET institutions, regarding quality assurance in e-learning provision of VET education, that can be filtered by country and by type of educational institution.  The section provides real-time information about what is going on in VET and is a valuable support for further analysis. 

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ εφαρμόζει μια στρατηγική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς1716%
 
Ισχύει κατά πολύ4341%
 
Ισχύει απόλυτα3837%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διασφαλίζει ότι η στρατηγική του για την ηλεκτρονική μάθηση είναι δημόσια, διαφανής και διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ3736%
 
Ισχύει απόλυτα4341%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ επανεξετάζει και επικαιροποιεί περιοδικά τη στρατηγική του για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς3534%
 
Ισχύει κατά πολύ4240%
 
Ισχύει απόλυτα2120%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει πολιτική ποιότητας για την ηλεκτρονική μάθηση, η οποία είναι σύμφωνη με τα εθνικά πλαίσια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου99%
 
Ισχύει μερικώς2726%
 
Ισχύει κατά πολύ3635%
 
Ισχύει απόλυτα3029%
 

Ερώτηση: Η πολιτική ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης επανεξετάζεται περιοδικά για τη βελτίωση των μελλοντικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1010%
 
Ισχύει μερικώς2928%
 
Ισχύει κατά πολύ3534%
 
Ισχύει απόλυτα2827%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει πολιτικές, διαδικασίες και πόρους για την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (δηλ. e-learners με διαφορετικές ανάγκες) στην ηλεκτρονική μάθηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1111%
 
Ισχύει μερικώς2928%
 
Ισχύει κατά πολύ3635%
 
Ισχύει απόλυτα2625%
 

Ενότητα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διασφαλίζει ότι το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει βοήθεια και υποστήριξη κατά την υλοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1817%
 
Ισχύει κατά πολύ4342%
 
Ισχύει απόλυτα3736%
 

Ερώτηση: Το διδακτικό προσωπικό ενημερώνεται σε τακτική βάση σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, την επιλογή και τη χρήση νέων εργαλείων. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς2928%
 
Ισχύει κατά πολύ3837%
 
Ισχύει απόλυτα2928%
 

Ερώτηση: Το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει σε τακτική βάση κατάρτιση σχετικά με την ορθή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, των εργαλείων λογοκλοπής και άλλων σχετικών νομικών και δεοντολογικών εννοιών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1212%
 
Ισχύει μερικώς2827%
 
Ισχύει κατά πολύ3938%
 
Ισχύει απόλυτα2322%
 

Ερώτηση: Στους εκπαιδευτές παρέχεται υποστήριξη (μέσω τηλεφωνικής γραμμής, email, FAQ, ticket και άλλων μέσων) για θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1111%
 
Ισχύει μερικώς2928%
 
Ισχύει κατά πολύ3231%
 
Ισχύει απόλυτα3029%
 

Ερώτηση: Παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή/και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1010%
 
Ισχύει μερικώς2827%
 
Ισχύει κατά πολύ3534%
 
Ισχύει απόλυτα2928%
 

Ενότητα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διατηρεί μια σαφή πολιτική για να καθορίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης και τις καθορισμένες ώρες για την υποστήριξη αυτή.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου88%
 
Ισχύει μερικώς3029%
 
Ισχύει κατά πολύ3231%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Τα διάφορα είδη λογισμικών του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης αξιολογούνται περιοδικά προκειμένου να επιλέγεται το πλέον επωφελές για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1313%
 
Ισχύει μερικώς3130%
 
Ισχύει κατά πολύ3231%
 
Ισχύει απόλυτα2625%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διατηρεί τοπικά την υποδομή ή φιλοξενεί τις υπηρεσίες σε Cloud.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου88%
 
Ισχύει μερικώς2322%
 
Ισχύει κατά πολύ3231%
 
Ισχύει απόλυτα3938%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο για την υποστήριξη, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων τεχνολογιών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1717%
 
Ισχύει μερικώς3130%
 
Ισχύει κατά πολύ2423%
 
Ισχύει απόλυτα3029%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο για τη δημιουργία εφεδρικών αρχείων σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (το οποίο επιτρέπει στον διαχειριστή να αποθηκεύει οτιδήποτε σχετίζεται με το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1212%
 
Ισχύει μερικώς3130%
 
Ισχύει κατά πολύ2726%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο για τη δημιουργία εφεδρικών αρχείων σε επίπεδο προγράμματος (το οποίο επιτρέπει στον διαχειριστή ή τον εκπαιδευτή να αποθηκεύει οτιδήποτε σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1515%
 
Ισχύει μερικώς2322%
 
Ισχύει κατά πολύ3130%
 
Ισχύει απόλυτα3332%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο για θέματα ασφάλειας (π.χ. προστασία με κωδικό, κρυπτογράφηση, ασφαλής συμμετοχή σε διαδικτυακές εξετάσεις κ.λπ.).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1313%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ2827%
 
Ισχύει απόλυτα4241%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης του οργανισμού.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1414%
 
Ισχύει μερικώς2625%
 
Ισχύει κατά πολύ3029%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας, διαγραφής και προσαρμογής των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (προσθήκη και διαγραφή εβδομάδων/ενοτήτων, απόκρυψη ενοτήτων κ.λπ.).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς2019%
 
Ισχύει κατά πολύ3736%
 
Ισχύει απόλυτα4140%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού δραστηριοτήτων ή ακόμη και καταμερισμού της εργασίας ανά εβδομάδες/ενότητες.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς2322%
 
Ισχύει κατά πολύ2928%
 
Ισχύει απόλυτα4544%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και αναπαραγωγής πολυμεσικού υλικού, όπως αρχεία βίντεο και ήχου.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1515%
 
Ισχύει κατά πολύ3029%
 
Ισχύει απόλυτα5150%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας τεστ και αξιολογήσεων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς1111%
 
Ισχύει κατά πολύ2726%
 
Ισχύει απόλυτα5957%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εργασιών και υποβολής τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς55%
 
Ισχύει κατά πολύ3433%
 
Ισχύει απόλυτα5957%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης και βαθμολόγησης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς1414%
 
Ισχύει κατά πολύ2524%
 
Ισχύει απόλυτα5856%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών σχετικά με τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1616%
 
Ισχύει κατά πολύ2625%
 
Ισχύει απόλυτα5452%
 

Ερώτηση: Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας έκθεσης για ένα πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών στοιχείων πρόσβασης των εκπαιδευομένων στο σύστημα, σε επίπεδο προγράμματος).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1616%
 
Ισχύει κατά πολύ3332%
 
Ισχύει απόλυτα4746%
 

Ενότητα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ έχει διαμορφώσει τα ειδικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής μάθησης κατά το σχεδιασμό του προσφερόμενου προγράμματος.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου99%
 
Ισχύει μερικώς2524%
 
Ισχύει κατά πολύ4140%
 
Ισχύει απόλυτα2726%
 

Ερώτηση: Η προσφορά ηλεκτρονικής μάθησης προσδιορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1010%
 
Ισχύει μερικώς2221%
 
Ισχύει κατά πολύ3837%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Παρέχονται σαφείς και επαρκείς οδηγίες (όπου απαιτείται) για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1313%
 
Ισχύει κατά πολύ5150%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο στους εκπαιδευόμενους, με εύκολο τρόπο και με πρόσβαση από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, όπως Laptops ή εφαρμογές για κινητά.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ3837%
 
Ισχύει απόλυτα4140%
 

Ερώτηση: Παρέχονται ευκαιρίες/εργαλεία για τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (π.χ. φόρουμ) και για την ενθάρρυνση της συνεργασίας των εκπαιδευομένων (π.χ. διαδικτυακές διασκέψεις, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ.), εφόσον απαιτείται.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς2726%
 
Ισχύει κατά πολύ3837%
 
Ισχύει απόλυτα3433%
 

Ερώτηση: Παρέχονται ευκαιρίες/εργαλεία για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1717%
 
Ισχύει κατά πολύ4039%
 
Ισχύει απόλυτα4140%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι πολύπλευρο (πηγές για ανάγνωση, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), κατάλληλο για ηλεκτρονική μάθηση και επαρκές σε ποσότητα για τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου33%
 
Ισχύει μερικώς1717%
 
Ισχύει κατά πολύ4039%
 
Ισχύει απόλυτα4241%
 

Ερώτηση: Παρέχεται κατάλληλη, επαρκής και ενημερωμένη βιβλιογραφία (η προτεινόμενη βιβλιογραφία επανεξετάζεται/ενημερώνεται στην αρχή του προγράμματος).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς2423%
 
Ισχύει κατά πολύ4140%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ουδέτερο ως προς το φύλο, την κουλτούρα και την ηλικία.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου44%
 
Ισχύει μερικώς1414%
 
Ισχύει κατά πολύ2726%
 
Ισχύει απόλυτα5755%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1717%
 
Ισχύει κατά πολύ4342%
 
Ισχύει απόλυτα3635%
 

Ερώτηση: Χρησιμοποιείται γλώσσα (ορολογία) κατάλληλη για τους εκπαιδευόμενους και απουσιάζουν συντακτικά και γραμματικά λάθη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου66%
 
Ισχύει μερικώς1414%
 
Ισχύει κατά πολύ3433%
 
Ισχύει απόλυτα4847%
 

Ερώτηση: Οι εικόνες, τα γραφικά κ.λπ. έχουν καθαρισμένα/εξασφαλισμένα με πνευματικά δικαιώματα.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου88%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ4443%
 
Ισχύει απόλυτα3130%
 

Ερώτηση: Τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης προωθούν τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου55%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ3635%
 
Ισχύει απόλυτα4241%
 

Ενότητα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ερώτηση: Για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου88%
 
Ισχύει μερικώς2322%
 
Ισχύει κατά πολύ4140%
 
Ισχύει απόλυτα3130%
 

Ερώτηση: Για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, προβλέπεται διαδικασία θεσμικής αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και αξιολόγηση του διδακτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1111%
 
Ισχύει μερικώς3029%
 
Ισχύει κατά πολύ3837%
 
Ισχύει απόλυτα2423%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει εσωτερική διαδικασία για την επικύρωση νέων προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης πριν από την επίσημη έναρξή τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1616%
 
Ισχύει μερικώς3130%
 
Ισχύει κατά πολύ2625%
 
Ισχύει απόλυτα2928%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διαθέτει πολιτική για την τακτική βελτίωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση που συλλέγεται.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1313%
 
Ισχύει μερικώς2423%
 
Ισχύει κατά πολύ3736%
 
Ισχύει απόλυτα2928%
 

Ερώτηση: Ο πάροχος ΕΕΚ διασφαλίζει ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσημα διαπιστευμένα από εξωτερικό φορέα πριν από την έναρξή τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου2322%
 
Ισχύει μερικώς1918%
 
Ισχύει κατά πολύ2726%
 
Ισχύει απόλυτα3231%
 

Σύνολο απαντήσεων : 103