Συνέντευξη με τον Καπτ. Γεώργιο Τσουρή, Operation Manager Ναυτηλιακών Επιχειρήσεων και Λέκτορα Operation Management Πανεπιστημίου Πειραιά. Η συνέντευξη διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ "Bequal.app - Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας" (2018-1-LT01-KA202-046939). Αποτελεί τμήμα μιας σειράς βίντεο συνεντεύξεων με σπουδαστές/τριες, επιχειρήσεις και εκπροσώπους θεσμικών φορέων με στόχο την προώθηση της μαθητείας και της μάθησης βάσει εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες/ουσες μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και απαντούν στα ερωτήματα (ενδεικτικά):

  • Κίνητρα και οφέλη για σπουδαστές/τριες και επιχειρήσεις/ οργανισμούς.
  • Διαφορές στη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού πριν την ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης / μαθητείας και μετά.
  • Συμβουλές προς σπουδαστές/τριες και επιχειρήσεις /οργανισμούς που δεν έχουν ακόμα συμμετάσχει στο θεσμό της πρακτικής άσκησης / μαθητείας.
  • Τοποθέτηση για το τρέχον θεσμικό πλαίσιο. 

 

(English) Interview with Capt. Georgios Tsouris, Operation Manager of Shipping Companies and Lecturer in Operation Management, University of Piraeus. The interview was conducted in the framework of the Erasmus + program "Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning" (2018-1-LT01-KA202-046939). It is part of a series of video interviews with students, representatives of companies and of institutions aimed at promoting apprenticeships and work-based learning in Greece and Europe. The participants share their experiences and answer questions about (indicatively):

  • Motivation and benefits for students and companies / institutions.
  • Differences in the operation of the company / organization before and after the apprenticeship / work-based learning.
  • Advice to students and companies / organizations that have not yet participated in the institution of apprenticeship / work-based learning.
  • Opinion about the current institutional framework.