Zásady ochrany osobných údajov

Partneri BEQUEL zabezpečujú ochranu osobných údajov každej fyzickej osoby, ktorá je registrovaná na platforme Bequal www.bequal.info a využíva benchmarkingové nástroje Bequal a Bequel. 

V každom prípade a s výhradou prípadných obmedzení stanovených zákonom majú dotknuté osoby právo na prístup k svojim osobným údajom, na informácie o povahe a účele spracúvania, na opravu nepresných, nových alebo neúplných údajov, na vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a odpor voči rozvoju individuálnych profilov automatizovanými prostriedkami. 

Akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom akéhokoľvek spracovania platformou Bequal, sa môže priamo obrátiť na správcu platformy, aby vyriešil akúkoľvek otázku alebo nesúhlas. 

 

Údaje, ktoré spracovávame 

Platforma Bequal zhromažďuje počas procesu registrácie od používateľov nasledujúce údaje: 

Osobné údaje: Meno (nepovinné), e-mail 

Zhromažďovanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu osoby a poskytnutie základných osobných informácií na vytvorenie jej osobných profilov v komunite praxe. Používatelia sa môžu rozhodnúť poskytnúť len absolútne nevyhnutné osobné údaje, ktorými je ich e-mail.

Registračným procesom získajú používatelia osobný účet (používateľské meno a heslo), ktorý je spojený s ich osobnými údajmi. S vlastným užívateľským menom majú priamy prístup k svojim údajom a svoje osobné údaje môžu kedykoľvek vymazať, opraviť. 

Platforma Bequal zhromažďuje počas vypĺňania benchmarkingového dotazníka nasledujúce údaje: 

Organizačné údaje: Názov organizácie, krajina, adresa (voliteľné), e-mail, tel (nepovinné), url (nepovinné), typ organizácie, veľkosť spoločnosti, podnikateľský sektor, úloha vo vzťahu k učeniu sa prácou 

Osobné údaje: Úloha/funkcia v organizácii 

Zhromažďovanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu osoby registrujúcej sa na platforme a overenie jej/jej oprávnenia používať benchmarkingový dotazník v mene svojej organizácie. 

Zhromažďovanie organizačných údajov je nevyhnutné na identifikáciu organizácií a ich kontaktovanie na účely: 

  • Odosielanie príležitostných pripomienok, prístup k platforme Bequal, aktívne zapojenie sa do komunity praxe a každoročné vypĺňanie benchmarkingového nástroja 
  • Pozvite ich na podujatia súvisiace s projektom BEQUEL 

  • Zašlite registrovaným organizáciám BEQUEL odznak a pozvánku na odovzdávanie cien 

Platforma Bequal navyše zhromažďuje vaše osobné údaje vo forme súborov cookie. V nastaveniach prehliadača môžete nastaviť neprijímanie a odstraňovanie súborov cookie. 

 

Práva účastníkov 

Vyplnenie registračného formulára a benchmarkingového nástroja predpokladá súhlas s podmienkami účasti a modifikáciou portálu Bequal. 

V súvislosti s dodržiavaním požiadaviek Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) vás vyzývame, aby ste v prípade potreby uplatnili tieto práva: 

Právo na transparentnosť a informácie. Dotknuté osoby majú právo byť presne a jasne informované o zhromažďovaní a používaní (spracúvaní) ich osobných údajov. 

Právo na prístup. Dotknuté osoby majú právo získať potvrdenie o spracovaní ich údajov a kópiu týchto údajov. Toto právo možno na požiadanie uplatniť písomne ​​alebo ústne. 

Právo na opravu. Dotknuté osoby majú právo požadovať opravu svojich údajov, ak sú nepresné, alebo doplnenie svojich údajov, ak sú neúplné. 

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“). Dotknuté osoby majú právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. 

Právo na prenosnosť. Dotknuté osoby majú právo získať svoje osobné údaje, ktoré spracoval poverenec pre ochranu osobných údajov – Data Protection Officer (DPO), v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. 

Právo namietať. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. V tomto prípade musí DPO prestať spracúvať, pokiaľ nepreukáže naliehavé a oprávnené dôvody na to. 

 

Zodpovednosti DPO 

V európskom nariadení 2016/679 (GDPR) na ochranu osobných údajov je poverenec pre ochranu osobných údajov – Data Protection Officer (DPO) definovaný ako fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý vymedzuje účely a spôsob spracúvania osobných údajov. osobných údajov. Ako spracovateľ údajov je definovaná fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene DPO. 

IDEC SA, ako DPO, v každom prípade zaisťuje oprávnenosť spracovania a vhodné organizačné a technické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú „Bezpečné informačné a sieťové systémy, kontrola a obmedzenie fyzického prístupu, kontrolovaný elektronický prístup, úrovne prístupu, školenia zamestnancov, používanie bezpečných protokolov na šifrovanie dát a ďalšie. 

Okrem toho musí bezodkladne odpovedať na otázky účastníkov, ako aj na žiadosti o uplatnenie ich práv definovaných v nariadení Európskej únie (EÚ) 2016/679 (GDPR). 

 

Uchovávanie a prenos osobných údajov 

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám mohli poskytovať naše služby najlepším možným spôsobom, ako aj dodržiavať naše zákonné povinnosti. Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na technickú údržbu a upgrade platformy. 

V každom prípade môžete uplatniť právo na informácie, prístup, námietku a prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, právo na vymazanie, v rámci obmedzení legislatívy, právo na opravu, ak zistíte akúkoľvek chybu alebo zmeníte niektorý z vašich údajov na základe písomnej žiadosti. V prípade zmeny vašich údajov je právo na opravu súčasne vašou povinnosťou, a to bezodkladne. Vaša žiadosť musí byť zaslaná písomne na e-mailovú adresu [email protected]

 

Zásady používania cookies súborov 

Webová stránka BEQUEL (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookies na ukladanie informácií do vášho počítača. Tieto pravidlá pre používateľov vysvetľujú, ako webová lokalita používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies vo svojom počítači a prijímate ich v súlade s podmienkami týchto zásad. Ak si neželáte prijímať súbory cookies z webovej stránky, vykonajte príslušné nastavenia (ako je uvedené nižšie) alebo sa zdržte používania webovej lokality. 

 

Čo sú cookies? 

„Cookies“ sú malé textové súbory s informáciami, ktoré webová lokalita (konkrétne webový server) ukladá na počítači používateľa bez toho, aby poznal akýkoľvek dokument alebo súbor z počítača používateľa. Súbory cookies obsahujú niektoré informácie, ako napríklad názov webovej stránky a niektoré číslice a čísla. Zakaždým, keď sa používateľ prihlási na webovú stránku, stránka obnoví tieto informácie a poskytne používateľovi príslušné služby. Typickým príkladom takýchto informácií sú preferencie používateľa na webovej lokalite, ako sú uvedené pri voľbách používateľa na tejto webovej lokalite (napr. výber konkrétnych „tlačidiel“, vyhľadávanie, reklamy atď.). 

 

Aké cookies používa stránka bequal.info? 

Webová stránka používa súbory cookies, aby sa uľahčila navigácia používateľa a poskytla používateľovi jedinečný zážitok z prehliadania. Webová lokalita ďalej používa súbor cookie súvisiaci so službou Google Analytics, čo je platforma, ktorá zhromažďuje anonymné údaje o používaní webovej lokality, návštevnosti, navštívených stránkach a podobne (viac informácií o údajoch zhromaždených službou Google Analytics nájdete na: https: //analytics.google.com/analytics/web/). 

Informácie zhromaždené súbormi cookies sa nepredávajú ani nezverejňujú tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. 

 

Ako môžem skontrolovať nastavenia cookie súborov vo svojom prehliadači? 

Niektorí používatelia nemusia súhlasiť s ukladaním informácií zhromaždených pomocou cookie súborov na ich počítači. Každý webový prehliadač poskytuje jasné pokyny na politické používanie súborov cookie. 

Ak si neželáte dostávať cookie súbory, môžete upraviť nastavenia svojho webového prehliadača tak, že ich upozorníte na odoslanie cookie súborov, zakážete všetky alebo len niektoré cookie súbory používané webovou stránkou alebo vymažete cookie súbory, ktoré už máte nainštalované vo vašom počítači. 

Väčšina služieb webovej stránky funguje bez použitia cookies. Ak však zakážete cookie súbory, nebudete mať prístup k určitým službám a funkciám webovej stránky. 

Nasledujú odkazy na najzákladnejšie webové prehliadače pre konkrétne vydania. 

Odporúča sa, aby ste si najnovšie informácie pozreli aj na oficiálnej stránke výrobcu. 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Pre webové prehliadače od iných výrobcov si pozrite ich oficiálnu bibliografiu. 

 

Podpora

Pre každú vašu otázku týkajúcu sa používania vašich osobných údajov, ich presnosti, doby uchovávania a ich vymazania nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].  
Odporúčame vám často navštevovať túto stránku, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách, ktoré robíme v našich zásadách ochrany osobných údajov.