Štatistiky: Správa o pokroku pre: Benchmarking pre zabezpečenie kvality v poskytovaní e-learningového vzdelávania OVP „BEQUEL“

V tejto časti môžete nájsť celkovú štatistiku údajov vložených inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality v poskytovaní e-learningového vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré možno filtrovať podľa krajiny a typu vzdelávacej inštitúcie. Sekcia poskytuje informácie v reálnom čase o dianí v OVP a je cennou podporou pre ďalšiu analýzu.

Vyberte položku “Kritériá”


Typ:Sekcia: STRATÉGIA A POLITIKA POSKYTOVANIA E-LEARNINGU V ODBORNEJ PRÍPRAVE A VZDELÁVANÍ

Otázka: Poskytovateľ OVP využíva stratégiu dištančného vzdelávania, ktorá je v súlade s poslaním a strategickými cieľmi inštitúcie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 411%
 
Väčšinou pravdivé 1334%
 
Úplná pravda 1745%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, že jeho e-learningová stratégia je verejná, transparentná a dostupná všetkým zainteresovaným stranám.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 411%
 
Väčšinou pravdivé 1642%
 
Úplná pravda 1539%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP pravidelne kontroluje a aktualizuje svoju stratégiu dištančného vzdelávania.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 924%
 
Väčšinou pravdivé 2361%
 
Úplná pravda 411%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má politiku kvality pre e-learning, ktorá je v súlade s národným rámcom.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1642%
 
Úplná pravda 821%
 

Otázka: Politika kvality e-learningu sa pravidelne prehodnocuje, aby sa zlepšili budúce e-learningové programy.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 616%
 
Väčšinou pravdivé 2053%
 
Úplná pravda 821%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zavedené politiky, postupy a zdroje na podporu sociálne zraniteľných skupín (t.j. študentov s rôznymi potrebami).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 513%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1437%
 
Úplná pravda 821%
 

Sekcia: PODPORA PRE TRÉNEROV A ŠKOLITEĽOV E-LEARNINGU

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, že pedagogický personál dostane pomoc a podporu pri implementácii e-learningu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 924%
 
Väčšinou pravdivé 1232%
 
Úplná pravda 1437%
 

Otázka: Učitelia sú pravidelne informovaní o nových technológiách, výbere a používaní nových nástrojov e-learningu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1232%
 
Väčšinou pravdivé 1232%
 
Úplná pravda 1026%
 

Otázka: Pedagogickí zamestnanci sú pravidelne školení o správnom používaní vzdelávacích materiálov, nástrojov na plagiátorstvo a iných relevantných právnych a etických prístupov.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 616%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1232%
 
Úplná pravda 924%
 

Otázka: Školiteľom je k dispozícii zákaznícka podpora pre problémy súvisiace s prístupom a používaním systému riadenia vzdelávania (napr. FAQ, email a pod).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 513%
 
Takmer pravda 821%
 
Väčšinou pravdivé 1437%
 
Úplná pravda 1026%
 

Otázka: Poskytuje sa prístup do elektronických knižníc a/alebo doplnkového vzdelávacieho materiálu v digitálnej forme.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 821%
 
Väčšinou pravdivé 1539%
 
Úplná pravda 1129%
 

Sekcia: PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY PRE E-LEARNING

Otázka: Poskytovateľ OVP má jasnú politiku na určenie toho, kto je zodpovedný za poskytovanie rôznych druhov pomoci LMS a sú stanovené hodiny pre túto podporu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1539%
 
Väčšinou pravdivé 924%
 
Úplná pravda 1026%
 

Otázka: Rôzne druhy softvéru LMS sa pravidelne hodnotia, aby sa vybral a používal ten, ktorý najviac vyhovuje potrebám účastníkov vzdelávania.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 718%
 
Takmer pravda 1539%
 
Väčšinou pravdivé 924%
 
Úplná pravda 616%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP spravuje lokálnu infraštruktúru alebo hosťuje služby v cloudových službách.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1232%
 
Väčšinou pravdivé 1026%
 
Úplná pravda 1232%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán podpory, údržby a modernizácie existujúcich technológií LMS.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 821%
 
Takmer pravda 1129%
 
Väčšinou pravdivé 924%
 
Úplná pravda 924%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán vytvárania záložných súborov na úrovni LMS (čo umožňuje správcovi ukladať čokoľvek súvisiace s LMS).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 616%
 
Takmer pravda 1232%
 
Väčšinou pravdivé 1026%
 
Úplná pravda 924%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán vytvárania záložných súborov na úrovni programu vzdelávania (čo umožňuje správcovi alebo inštruktorovi uložiť čokoľvek súvisiace s konkrétnym programom).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 718%
 
Takmer pravda 1232%
 
Väčšinou pravdivé 924%
 
Úplná pravda 924%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán bezpečnostných otázok (napr. ochrana heslom, šifrovanie, bezpečná online účasť na skúškach atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 616%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1026%
 
Úplná pravda 1129%
 

Otázka: LMS má možnosť priamo prepojiť a zdieľať údaje o programoch poskytovaných formou e-learningu s interným systémom riadenia organizácie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 411%
 
Takmer pravda 1437%
 
Väčšinou pravdivé 1232%
 
Úplná pravda 718%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať, odstraňovať a upravovať poskytovanie programov (pridávanie a odstraňovanie týždňov/modulov, skrytie modulov atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 00%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1232%
 
Úplná pravda 1539%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť plánovania aktivity alebo dokonca aj rozdeliť prácu podľa týždňa/modulu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 00%
 
Takmer pravda 924%
 
Väčšinou pravdivé 821%
 
Úplná pravda 2053%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vkladať a prehrávať multimediálny materiál, ako sú video a audio súbory.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1129%
 
Úplná pravda 2258%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať testy a hodnotenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 13%
 
Väčšinou pravdivé 924%
 
Úplná pravda 2668%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať pracovné úlohy a odosielať ich.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 13%
 
Väčšinou pravdivé 821%
 
Úplná pravda 2771%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť opravovať a známkovať.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 13%
 
Väčšinou pravdivé 821%
 
Úplná pravda 2771%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať správy o výsledkoch účastníkov.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1129%
 
Úplná pravda 2258%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť generovať správu o programe poskytovanom formou e-learningu (vrátane súhrnných údajov o prístupe účastníkov do systému na úrovni programu).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1334%
 
Úplná pravda 2053%
 

Sekcia: NÁVRH, VÝVOJ A SCHVÁLENIE PROGRAMU/ E-LEARNINGOVÉHO KURZU

Otázka: Poskytovateľ OVP stanovil špecifické charakteristiky e-learningu v návrhu ponuky škole.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1437%
 
Väčšinou pravdivé 1437%
 
Úplná pravda 616%
 

Otázka: Ponuka e-learningu jasne identifikuje obsah, načasovanie, výsledky vzdelávania, úlohy a zodpovednosti účastníkov školenia a školiteľov, ako aj kritériá hodnotenia a ďalšie relevantné informácie o programe.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 821%
 
Väčšinou pravdivé 1745%
 
Úplná pravda 1026%
 

Otázka: Na vypracovanie vzdelávacích aktivít sú poskytnuté jasné a primerané pokyny (ak je to potrebné).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 616%
 
Väčšinou pravdivé 1847%
 
Úplná pravda 1232%
 

Otázka: Školiaci materiál je navrhnutý tak, aby bol prístupný pre študentov, a to jednoducho použiteľným spôsobom a s prístupom z rôznych operačných systémov a aplikácií ako sú notebooky alebo smartfónové aplikácie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 616%
 
Väčšinou pravdivé 1539%
 
Úplná pravda 1539%
 

Otázka: V prípade potreby sa poskytujú príležitosti/nástroje na vytvorenie vzdelávacích komunít (napr. fóra) a na podporu spolupráce účastníkov (napr. webové konferencie, okamžité správy atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 00%
 
Takmer pravda 718%
 
Väčšinou pravdivé 1847%
 
Úplná pravda 1232%
 

Otázka: Poskytujú sa príležitosti/nástroje na nastavenie komunikačných kanálov medzi školiteľmi a školenými.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1847%
 
Úplná pravda 1539%
 

Otázka: Vzdelávací materiál je navrhnutý tak, aby bol mnohostranne použiteľný (čítanie zdrojov, audiovizuálny materiál a pod.), vhodný pre dištančné vzdelávanie v dostatočnom rozsahu a množstve pre očakávané študijné výsledky účastníkov školenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 411%
 
Väčšinou pravdivé 2053%
 
Úplná pravda 1232%
 

Otázka: Poskytuje sa bibliografia, ktorá je vhodná, adekvátna a aktuálna (t. zn., že materiály sú na začiatku programu kontrolované a priebežne aktualizované).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 00%
 
Takmer pravda 821%
 
Väčšinou pravdivé 1847%
 
Úplná pravda 1129%
 

Otázka: Vzdelávací materiál je rodovo, kultúrne a vekovo neutrálny.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 616%
 
Úplná pravda 2668%
 

Otázka: Vzdelávacie materiály sú dostatočne flexibilné na to, aby sa prispôsobili rôznym cieľovým skupinám.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 513%
 
Väčšinou pravdivé 1745%
 
Úplná pravda 1437%
 

Otázka: Používa sa jazyk (terminológia) vhodný pre študentov a neobsahuje syntaktické a gramatické chyby.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 13%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1642%
 
Úplná pravda 1745%
 

Otázka: Obrázky, grafika atď. sú vymazané resp. chránené autorskými právami.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 616%
 
Väčšinou pravdivé 1950%
 
Úplná pravda 1026%
 

Otázka: Program e-learning/dištančného vzdelávania podporuje interdisciplinárny prístup k vedomostiam.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 00%
 
Takmer pravda 38%
 
Väčšinou pravdivé 1642%
 
Úplná pravda 1847%
 

Sekcia: POSTUPY HODNOTENIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU E-LEARNING

Otázka: Tréningový program zahŕňa proces hodnotenia všetkých podporných služieb dostupných pre pedagógov a stážistov, aby sa zabezpečila spokojnosť všetkych zainteresovaných strán s jeho implementáciou.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 25%
 
Takmer pravda 924%
 
Väčšinou pravdivé 1539%
 
Úplná pravda 1232%
 

Otázka: Školiaci program zahŕňa proces inštitucionálneho hodnotenia učiteľského zboru s ohľadom na jeho efektívnosť v dištančnom vzdelávaní, ako aj hodnotenie učebných materiálov účastníkmi školenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 38%
 
Takmer pravda 1232%
 
Väčšinou pravdivé 1539%
 
Úplná pravda 821%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má interný postup na validáciu nových vzdelávacích programov pred ich oficiálnym spustením.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 821%
 
Takmer pravda 1129%
 
Väčšinou pravdivé 1129%
 
Úplná pravda 821%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má politiku pravidelného zlepšovania vzdelávacieho programu na základe hodnotenia a zozbieranej spätnej väzby.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 616%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1539%
 
Úplná pravda 718%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, aby bol vzdelávací program pred spustením oficiálne akreditovaný externým orgánom.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 924%
 
Takmer pravda 1026%
 
Väčšinou pravdivé 1026%
 
Úplná pravda 821%
 

Celkový počet odpovedí : 38