Štatistiky: Správa o pokroku pre: Benchmarking pre zabezpečenie kvality v poskytovaní e-learningového vzdelávania OVP „BEQUEL“

V tejto časti môžete nájsť celkovú štatistiku údajov vložených inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality v poskytovaní e-learningového vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré možno filtrovať podľa krajiny a typu vzdelávacej inštitúcie. Sekcia poskytuje informácie v reálnom čase o dianí v OVP a je cennou podporou pre ďalšiu analýzu.

Vyberte položku “Kritériá”


Typ:Sekcia: STRATÉGIA A POLITIKA POSKYTOVANIA E-LEARNINGU V ODBORNEJ PRÍPRAVE A VZDELÁVANÍ

Otázka: Poskytovateľ OVP využíva stratégiu dištančného vzdelávania, ktorá je v súlade s poslaním a strategickými cieľmi inštitúcie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 1716%
 
Väčšinou pravdivé 4341%
 
Úplná pravda 3837%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, že jeho e-learningová stratégia je verejná, transparentná a dostupná všetkým zainteresovaným stranám.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 3736%
 
Úplná pravda 4341%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP pravidelne kontroluje a aktualizuje svoju stratégiu dištančného vzdelávania.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 3534%
 
Väčšinou pravdivé 4240%
 
Úplná pravda 2120%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má politiku kvality pre e-learning, ktorá je v súlade s národným rámcom.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 99%
 
Takmer pravda 2726%
 
Väčšinou pravdivé 3635%
 
Úplná pravda 3029%
 

Otázka: Politika kvality e-learningu sa pravidelne prehodnocuje, aby sa zlepšili budúce e-learningové programy.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1010%
 
Takmer pravda 2928%
 
Väčšinou pravdivé 3534%
 
Úplná pravda 2827%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zavedené politiky, postupy a zdroje na podporu sociálne zraniteľných skupín (t.j. študentov s rôznymi potrebami).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1111%
 
Takmer pravda 2928%
 
Väčšinou pravdivé 3635%
 
Úplná pravda 2625%
 

Sekcia: PODPORA PRE TRÉNEROV A ŠKOLITEĽOV E-LEARNINGU

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, že pedagogický personál dostane pomoc a podporu pri implementácii e-learningu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 1817%
 
Väčšinou pravdivé 4342%
 
Úplná pravda 3736%
 

Otázka: Učitelia sú pravidelne informovaní o nových technológiách, výbere a používaní nových nástrojov e-learningu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 2928%
 
Väčšinou pravdivé 3837%
 
Úplná pravda 2928%
 

Otázka: Pedagogickí zamestnanci sú pravidelne školení o správnom používaní vzdelávacích materiálov, nástrojov na plagiátorstvo a iných relevantných právnych a etických prístupov.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1212%
 
Takmer pravda 2827%
 
Väčšinou pravdivé 3938%
 
Úplná pravda 2322%
 

Otázka: Školiteľom je k dispozícii zákaznícka podpora pre problémy súvisiace s prístupom a používaním systému riadenia vzdelávania (napr. FAQ, email a pod).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1111%
 
Takmer pravda 2928%
 
Väčšinou pravdivé 3231%
 
Úplná pravda 3029%
 

Otázka: Poskytuje sa prístup do elektronických knižníc a/alebo doplnkového vzdelávacieho materiálu v digitálnej forme.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1010%
 
Takmer pravda 2827%
 
Väčšinou pravdivé 3534%
 
Úplná pravda 2928%
 

Sekcia: PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY PRE E-LEARNING

Otázka: Poskytovateľ OVP má jasnú politiku na určenie toho, kto je zodpovedný za poskytovanie rôznych druhov pomoci LMS a sú stanovené hodiny pre túto podporu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 88%
 
Takmer pravda 3029%
 
Väčšinou pravdivé 3231%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: Rôzne druhy softvéru LMS sa pravidelne hodnotia, aby sa vybral a používal ten, ktorý najviac vyhovuje potrebám účastníkov vzdelávania.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1313%
 
Takmer pravda 3130%
 
Väčšinou pravdivé 3231%
 
Úplná pravda 2625%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP spravuje lokálnu infraštruktúru alebo hosťuje služby v cloudových službách.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 88%
 
Takmer pravda 2322%
 
Väčšinou pravdivé 3231%
 
Úplná pravda 3938%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán podpory, údržby a modernizácie existujúcich technológií LMS.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1717%
 
Takmer pravda 3130%
 
Väčšinou pravdivé 2423%
 
Úplná pravda 3029%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán vytvárania záložných súborov na úrovni LMS (čo umožňuje správcovi ukladať čokoľvek súvisiace s LMS).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1212%
 
Takmer pravda 3130%
 
Väčšinou pravdivé 2726%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán vytvárania záložných súborov na úrovni programu vzdelávania (čo umožňuje správcovi alebo inštruktorovi uložiť čokoľvek súvisiace s konkrétnym programom).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1515%
 
Takmer pravda 2322%
 
Väčšinou pravdivé 3130%
 
Úplná pravda 3332%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má zdokumentovaný plán bezpečnostných otázok (napr. ochrana heslom, šifrovanie, bezpečná online účasť na skúškach atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1313%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 2827%
 
Úplná pravda 4241%
 

Otázka: LMS má možnosť priamo prepojiť a zdieľať údaje o programoch poskytovaných formou e-learningu s interným systémom riadenia organizácie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1414%
 
Takmer pravda 2625%
 
Väčšinou pravdivé 3029%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať, odstraňovať a upravovať poskytovanie programov (pridávanie a odstraňovanie týždňov/modulov, skrytie modulov atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 2019%
 
Väčšinou pravdivé 3736%
 
Úplná pravda 4140%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť plánovania aktivity alebo dokonca aj rozdeliť prácu podľa týždňa/modulu.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 2322%
 
Väčšinou pravdivé 2928%
 
Úplná pravda 4544%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vkladať a prehrávať multimediálny materiál, ako sú video a audio súbory.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1515%
 
Väčšinou pravdivé 3029%
 
Úplná pravda 5150%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať testy a hodnotenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 1111%
 
Väčšinou pravdivé 2726%
 
Úplná pravda 5957%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať pracovné úlohy a odosielať ich.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 55%
 
Väčšinou pravdivé 3433%
 
Úplná pravda 5957%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť opravovať a známkovať.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 1414%
 
Väčšinou pravdivé 2524%
 
Úplná pravda 5856%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť vytvárať správy o výsledkoch účastníkov.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1616%
 
Väčšinou pravdivé 2625%
 
Úplná pravda 5452%
 

Otázka: LMS ponúka možnosť generovať správu o programe poskytovanom formou e-learningu (vrátane súhrnných údajov o prístupe účastníkov do systému na úrovni programu).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1616%
 
Väčšinou pravdivé 3332%
 
Úplná pravda 4746%
 

Sekcia: NÁVRH, VÝVOJ A SCHVÁLENIE PROGRAMU/ E-LEARNINGOVÉHO KURZU

Otázka: Poskytovateľ OVP stanovil špecifické charakteristiky e-learningu v návrhu ponuky škole.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 99%
 
Takmer pravda 2524%
 
Väčšinou pravdivé 4140%
 
Úplná pravda 2726%
 

Otázka: Ponuka e-learningu jasne identifikuje obsah, načasovanie, výsledky vzdelávania, úlohy a zodpovednosti účastníkov školenia a školiteľov, ako aj kritériá hodnotenia a ďalšie relevantné informácie o programe.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1010%
 
Takmer pravda 2221%
 
Väčšinou pravdivé 3837%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: Na vypracovanie vzdelávacích aktivít sú poskytnuté jasné a primerané pokyny (ak je to potrebné).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1313%
 
Väčšinou pravdivé 5150%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: Školiaci materiál je navrhnutý tak, aby bol prístupný pre študentov, a to jednoducho použiteľným spôsobom a s prístupom z rôznych operačných systémov a aplikácií ako sú notebooky alebo smartfónové aplikácie.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 3837%
 
Úplná pravda 4140%
 

Otázka: V prípade potreby sa poskytujú príležitosti/nástroje na vytvorenie vzdelávacích komunít (napr. fóra) a na podporu spolupráce účastníkov (napr. webové konferencie, okamžité správy atď.).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 33%
 
Takmer pravda 2726%
 
Väčšinou pravdivé 3837%
 
Úplná pravda 3433%
 

Otázka: Poskytujú sa príležitosti/nástroje na nastavenie komunikačných kanálov medzi školiteľmi a školenými.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 1717%
 
Väčšinou pravdivé 4039%
 
Úplná pravda 4140%
 

Otázka: Vzdelávací materiál je navrhnutý tak, aby bol mnohostranne použiteľný (čítanie zdrojov, audiovizuálny materiál a pod.), vhodný pre dištančné vzdelávanie v dostatočnom rozsahu a množstve pre očakávané študijné výsledky účastníkov školenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 33%
 
Takmer pravda 1717%
 
Väčšinou pravdivé 4039%
 
Úplná pravda 4241%
 

Otázka: Poskytuje sa bibliografia, ktorá je vhodná, adekvátna a aktuálna (t. zn., že materiály sú na začiatku programu kontrolované a priebežne aktualizované).

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 2423%
 
Väčšinou pravdivé 4140%
 
Úplná pravda 3231%
 

Otázka: Vzdelávací materiál je rodovo, kultúrne a vekovo neutrálny.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 44%
 
Takmer pravda 1414%
 
Väčšinou pravdivé 2726%
 
Úplná pravda 5755%
 

Otázka: Vzdelávacie materiály sú dostatočne flexibilné na to, aby sa prispôsobili rôznym cieľovým skupinám.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1717%
 
Väčšinou pravdivé 4342%
 
Úplná pravda 3635%
 

Otázka: Používa sa jazyk (terminológia) vhodný pre študentov a neobsahuje syntaktické a gramatické chyby.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 66%
 
Takmer pravda 1414%
 
Väčšinou pravdivé 3433%
 
Úplná pravda 4847%
 

Otázka: Obrázky, grafika atď. sú vymazané resp. chránené autorskými právami.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 88%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 4443%
 
Úplná pravda 3130%
 

Otázka: Program e-learning/dištančného vzdelávania podporuje interdisciplinárny prístup k vedomostiam.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 55%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 3635%
 
Úplná pravda 4241%
 

Sekcia: POSTUPY HODNOTENIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU E-LEARNING

Otázka: Tréningový program zahŕňa proces hodnotenia všetkých podporných služieb dostupných pre pedagógov a stážistov, aby sa zabezpečila spokojnosť všetkych zainteresovaných strán s jeho implementáciou.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 88%
 
Takmer pravda 2322%
 
Väčšinou pravdivé 4140%
 
Úplná pravda 3130%
 

Otázka: Školiaci program zahŕňa proces inštitucionálneho hodnotenia učiteľského zboru s ohľadom na jeho efektívnosť v dištančnom vzdelávaní, ako aj hodnotenie učebných materiálov účastníkmi školenia.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1111%
 
Takmer pravda 3029%
 
Väčšinou pravdivé 3837%
 
Úplná pravda 2423%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má interný postup na validáciu nových vzdelávacích programov pred ich oficiálnym spustením.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1616%
 
Takmer pravda 3130%
 
Väčšinou pravdivé 2625%
 
Úplná pravda 2928%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP má politiku pravidelného zlepšovania vzdelávacieho programu na základe hodnotenia a zozbieranej spätnej väzby.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 1313%
 
Takmer pravda 2423%
 
Väčšinou pravdivé 3736%
 
Úplná pravda 2928%
 

Otázka: Poskytovateľ OVP zabezpečuje, aby bol vzdelávací program pred spustením oficiálne akreditovaný externým orgánom.

POČETNOSŤPERCENTOGRAF
Vôbec to nie je pravda 2322%
 
Takmer pravda 1918%
 
Väčšinou pravdivé 2726%
 
Úplná pravda 3231%
 

Celkový počet odpovedí : 103