U Republici Hrvatskoj obrti i tvrtke koji žele provoditi naukovanje za neki od obrazovnih programa za obrtnička zanimanja moraju imati dozvolu (licencu) koju izdaje Hrvatska obrtnička komora. Da bi obrt ili tvrtka koji žele provoditi naukovanje dobili dozvolu (licencu) moraju udovoljavati propisanim materijalno-kadrovskim uvjetima koji su temelj kvalitetnog provođenja naukovanja u radnom procesu.

Odgovarajući materijalno-kadrovski uvjeti za izvođenje naukovanja su sljedeći:

  • odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti, odnosno odgovarajuće mjesto za naukovanje (mora udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenima posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti);
  • odgovarajuća oprema (strojevi, uređaji, alati, itd.) koja omogućava provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 70%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja;
  • primjena mjera zaštite na radu kao i propisanih sanitarnih standarda
  • zaposlen mentor koji može biti obrtnik, odnosno zaposlenik obrtnika ili pravne osobe u punom radnom vremenu, a koji ispunjava uvjete stručne spreme propisane Zakonom o obrtu

Iznimno obrtnik ili pravna osoba koja može osigurati materijalno-kadrovske uvjete za provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja u svrhu ishođenja dozvole sklapa Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koji posjeduju dozvolu i osiguravaju izvedbu preostalih 20% obuhvata planiranih ishoda učenja. S obzirom da dosad nisu postojale regulirane licencije za nova zanimanja nastala objedinjavanjem više zanimanja (poput automehatroničara koji je nastao objedinjavanjem automehaničara i autoelektiričara) uveden je koncept zajedničke provedbe naukovanja. Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja će omogućiti izdavanje licencija za zajedničko izvođenje naukovanja te lakšu evidenciju i uvid u točne podatke o izvođenju naukovanja za učenike koji se obrazuju za ovakva zanimanja.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina. Navedena novina uvedena je izmjenama Zakona o obrtu koje su stupile na snagu u siječnju 2020. godine, a njen cilj je bio uvesti mehanizam praćenja izdanih dozvola (licencija). Prije izmjena, izdana dozvola (licencija) nije imala određen rok trajanja i prestajala je vrijediti jedino u slučaju njezina oduzimanja. Međutim, donošenje roka važenja izdanih dozvola (licencija) će osigurati kvalitetu s obzirom da će se izdane dozvole (licencije) pratiti i omogućiti unaprjeđenje kvalitete naukovanja. S druge strane, sve dozvole (licencije) izdane prije donesenih izmjena će proći postupak relicenciranja.

Navedeni uvjeti pokazuju koliko se važnosti pridaje osiguranju kvalitete naukovanja za obrtnička zanimanja. Veliki naglasak je na sigurnosti učenika koji dolaze učiti unutar radnog procesa, a zatim i visokoj kvaliteti usvajanja zadanih ishoda učenja. Rad mentora sa naučnicima se iznimno cijeni čime obrti i tvrtke pokazuju svoju svijest o društvenoj ulozi unutar zajednice i svom doprinosu obrazovanja mladih ljudi. Prema Cedefopovoj analizi o naukovanju u Hrvatskoj, ̒obrtnici kao najvažnije karakteristike dobrog mentora navode: (a) fleksibilnost u smislu sposobnosti prilagođavanja novim situacijama koje se mogu pojaviti; (b) bogato prethodno iskustvo u radu s učenicima̓ (Cedefop 2018: 71). Također, licencirani obrti i tvrtke su jedan od više dionika koji sudjeluju u obrazovnom procesu čime se ostvaruje partnerska suradnja između svijeta rada i obrazovnog sektora.

Također, s obzirom da je unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za obrte bitan element svakodnevnog rada Hrvatske obrtničke komore, sudjelovanje u Erasmus+ projektima poput Bequal.app-a je još jedan način da se ostvari navedeni cilj. Cilj projekta je razviti osiguranje kvalitete u naukovanju i drugim oblicima učenja temeljenog na radu u državama koje sudjeluju na projektu promoviranjem kulture „benchmarkinga“, mjerenja indikatora kvalitete i povezivanja strukovnih škola i poslodavaca.

Više informacija o projektu možete pronaći na: http://www.bequalapp.eu/en/.

 

 

Izvori:

Cedefop (2020). Analiza sustava naukovanja: Hrvatska. Poboljšanje naukovanja kroz snažniju podršku i brigu. Luksemburg: Ured za publikacije Europske unije. Tematske analize zemalja. http://data.europa.eu/doi/10.2801/97707