Καλωσορίσατε στην ενότητα στατιστικών του BEQUAL!

Αυτή η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε συμβούλους και διαμορφωτές πολιτικών. Το σκεπτικό είναι ότι οι στατιστικές δείχνουν τις διεργασίες, στις οποίες οι περισσότεροι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης φαίνεται ότι έχουν καλές επιδόσεις και, αντίθετα, αυτές στις οποίες υπάρχει μια εμφανής έλλειψη ικανοτήτων. Οι παρατηρήσεις του είδους αυτού μπορεί να υποστηρίξουν τους συμβούλους στην πρόταση πολιτικών και τους φορείς λήψης απόφασης στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση των αντίστοιχων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας στους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα νούμερα και τα γραφήματα που παρουσιάζονται στις στατιστικές αντιστοιχούν στο σύνολο των απαντήσεων (και όχι σε ατομικές απαντήσεις ) στο ερωτηματολόγιο.

Παρέχονται οι εξής δυνατότητες κατηγοριοποίησης των στατιστικών:

  • Όλα τα αποτελέσματα
  • Αποτελέσματα ανά χώρα
  • Αποτελέσματα ανά τύπο οργανισμού
  • Αποτελέσματα ανά τύπο οργανισμού και χώρα

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι στατιστικές αυτές είναι δυναμικές. Οι απαντήσεις γίνονται όλο και πιο αντιπροσωπευτικές στατιστικά, όσο το δείγμα μεγαλώνει, όσο δηλαδή περισσότεροι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιούν το portal.

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από