Ziņas Greece blog Veiksmīgi aizvadīta projekta Bequal.net noslēguma konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē"

Veiksmīgi aizvadīta projekta Bequal.net noslēguma konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē"

E-pasts Drukāt PDF

2016.gada 25.augustā Latvijas Kvalitātes biedrība ar mērķi veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā profesionālo izglītības iestāžu vidū, organizēja konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”.

Konferenci oficiāli atklāja un ievadvārdus sniedza Latvijas Kvalitātes biedrības Valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis. Konferencē tika apspriestas dažādas pieejas un rīki kvalitātes nodrošināšanai iestādē. C.-Andreas Dalluege, EFQM licencēts lektors un EFQM vecākais novērtētājs, savā prezentācijā atzīmēja līderības svarīgumu kvalitātes vadības procesā iestādē, kā arī prezentēja EFQM Izcilības modeli, kas balstās uz 4 pamatfāzēm – Plāno; Rīkojies; Pārbaudi; Veic uzlabojumus.

Savukārt Vanda Vaščenkova, EFQM licencēta lektore un novērtētāja, konferences dalībniekus informēja par dažādiem veidiem kvalitātes vadības nodrošināšanai iestādē un par ieguvumiem un riskiem Izcilības modeļa ieviešanā, prezentējot pētījumu, kas tika veikts Latvijā un Spānijā.

Veicinot pāreju starp dažādām kvalitātes nodrošināšanas struktūrām, savu prezentāciju sniedza lektore, trenere, konsultante no Lielbritānijas Jozefa Fawcett, norādot “Neviena no esošām kvalitātes uzlabošanas ietvarstruktūrām nebūs veiksmīga bez cilvēkiem, kas ir gatavi tās piemērot!”. Prezentācijas laikā dalībnieki guva vērtīgas atziņas par to kā iestādes vadītājs var veicināt radošumu, kas vitāli svarīgs iestādes attīstībai. Jozefa vienlaikus arī vērsa uzmanību uz tiem faktoriem, no kuriem jāuzmanās un kas radošuma kultūru iestādē neveicina.

Īpaša tematiskā sekcija tika veltīta ES līdzfinansētam Erasmus+ programmas projektam “Bequal.net – Labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā”, iepazīstinot ar projekta mērķiem, starptautiskās sadarbības nozīmi un paveikto aizvadīto 2 gadu laikā. Prezentācijas laikā Vanda Vaščenkova klātesošos iepazīstināja ar kopsadarbības partneriem no Somijas un Čehijas, kā arī projekta idejas aizsācējiem no Grieķijas, kurus pārstāvēja Lila Anthopoulou, iezīmējot projekta sākotnējo ideju un tā deviņus gadus garo attīstības ceļu Eiropā.

Izglītības kvalitātes Valsts dienesta pārstāve Diāna Vernera savā prezentācijā dalībniekus informēja par EQAVET indikatoriem un to ieviešanu nacionālā kvalitātes novērtēšanas sistēmā, savukārt Guntars Zvejnieks, Siguldas Mākslas skolas “Baltais flīģelis” direktors, aizrautīgi pastāstīja par savu pieredzi, ieviešot kvalitātes vadības modeli savā iestādē, un prezentēja savas iestādes pašnovērtējuma gaitu, kā arī atziņas no šī procesa.

Konferences 2.daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties darbseminārā, kas tika veltīts praktiskai projekta rezultātu apgūšanai. Dalībnieki, saņemot nepieciešamo atbalstu, reģistrējās projekta vietnē un aizpildīja iestādes novērtējumu, kas balstīts uz EQAVET ietvarstruktūras kvalitātes cikla 4 posmiem, kas sniedz iespēju izmantot datu salīdzinošo analīzi un izvērtēt rezultātus attiecībā pret līdzīgām iestādēm Latvijā, kā arī projekta dalībvalstīs – Somijā un Čehijā. Novērtējums sniedz vispārēju ieskatu iestādes darbībā, iedrošinot izvērtēt turpmāku uzlabojumu nepieciešamību.

Paldies dalībniekiem par ierašanos un sniegtajām atsauksmēm: “Ļoti svarīgi izglītības iestādēm nepārtraukti apgūt informāciju un mācīties par dažādiem kvalitātes nodrošināšanas rīkiem. Vairākas prezentācijas, īpaši izceļot Guntara Zvejnieka personīgo pieredzi un Jozefas Fawcetas vēstījumu, uzrunāja un iedvesmoja!”

Arī konferences organizatore no Latvijas Kvalitātes biedrības Vanda Vaščenkova norāda: “Izvērtējot paveikto, manuprāt, konference ir izdevusies. Prieks redzēt, ka kvalitātes nodrošināšana ir nozīmīga izglītības iestāžu darba kārtības sastāvdaļa, kas veicina interesi par dažādiem kvalitātes nodrošināšanas rīkiem, tostarp Organizācijas novērtējumu, kuru piedāvā projekts Bequal.net! Lai gūtās atziņas tik drīz neizgaistu, katrs konferences dalībnieks e-pastā saņēma konferences materiālu krājumu, kamēr konferences organizatori kritiski izvērtēja paveikto, gūstot vērtīgus ieteikumus un priekšlikumus pilnveidei. Paldies ikvienam un lai izdodas arī turpmāk!”


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē