Στατιστικά: Ερωτηματολόγιο Συγκριτικής Αξιολόγησης για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου79%
 
Ισχύει μερικώς1013%
 
Ισχύει κατά πολύ79%
 
Ισχύει απόλυτα4965%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς34%
 
Ισχύει κατά πολύ1723%
 
Ισχύει απόλυτα5269%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1013%
 
Ισχύει κατά πολύ1824%
 
Ισχύει απόλυτα4459%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς57%
 
Ισχύει κατά πολύ57%
 
Ισχύει απόλυτα6181%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς68%
 
Ισχύει κατά πολύ1419%
 
Ισχύει απόλυτα5168%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1013%
 
Ισχύει μερικώς1824%
 
Ισχύει κατά πολύ1419%
 
Ισχύει απόλυτα3243%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι σχετικό με την τωρινή εργασία των μαθητευομένων στην εταιρία.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς79%
 
Ισχύει κατά πολύ3648%
 
Ισχύει απόλυτα2837%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1013%
 
Ισχύει κατά πολύ3141%
 
Ισχύει απόλυτα3141%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1621%
 
Ισχύει μερικώς1723%
 
Ισχύει κατά πολύ1520%
 
Ισχύει απόλυτα2635%
 

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1216%
 
Ισχύει κατά πολύ3445%
 
Ισχύει απόλυτα2635%
 

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς1723%
 
Ισχύει κατά πολύ2736%
 
Ισχύει απόλυτα2533%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ3749%
 
Ισχύει απόλυτα2432%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1723%
 
Ισχύει κατά πολύ3344%
 
Ισχύει απόλυτα2128%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ2837%
 
Ισχύει απόλυτα3344%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ5168%
 
Ισχύει απόλυτα1115%
 

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών για τη ΜΒΕ τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς912%
 
Ισχύει κατά πολύ3749%
 
Ισχύει απόλυτα2432%
 

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς912%
 
Ισχύει κατά πολύ3851%
 
Ισχύει απόλυτα2635%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και των εταιριών για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς912%
 
Ισχύει κατά πολύ1216%
 
Ισχύει απόλυτα5168%
 

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με τις εταιρίες σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς57%
 
Ισχύει κατά πολύ3547%
 
Ισχύει απόλυτα3040%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και του μαθητευόμενου ή του κηδεμόνα μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς912%
 
Ισχύει κατά πολύ1216%
 
Ισχύει απόλυτα5067%
 

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1419%
 
Ισχύει μερικώς2533%
 
Ισχύει κατά πολύ1621%
 
Ισχύει απόλυτα2027%
 

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου68%
 
Ισχύει μερικώς2533%
 
Ισχύει κατά πολύ2229%
 
Ισχύει απόλυτα2229%
 

Ερώτηση: Οι καθηγητές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους εσωτερικούς εκπαιδευτές των εταιριών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου68%
 
Ισχύει μερικώς811%
 
Ισχύει κατά πολύ2635%
 
Ισχύει απόλυτα3547%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1317%
 
Ισχύει κατά πολύ3952%
 
Ισχύει απόλυτα2027%
 

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς1013%
 
Ισχύει κατά πολύ3040%
 
Ισχύει απόλυτα3040%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1723%
 
Ισχύει κατά πολύ2432%
 
Ισχύει απόλυτα3040%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς2432%
 
Ισχύει κατά πολύ2533%
 
Ισχύει απόλυτα2128%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς811%
 
Ισχύει κατά πολύ3445%
 
Ισχύει απόλυτα3040%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ2533%
 
Ισχύει απόλυτα3648%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου68%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ2229%
 
Ισχύει απόλυτα3648%
 

Ερώτηση: 35 Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς45%
 
Ισχύει κατά πολύ2736%
 
Ισχύει απόλυτα4155%
 

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ2027%
 
Ισχύει απόλυτα4053%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1115%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ1824%
 
Ισχύει απόλυτα3547%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς45%
 
Ισχύει κατά πολύ2736%
 
Ισχύει απόλυτα4155%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς811%
 
Ισχύει κατά πολύ2837%
 
Ισχύει απόλυτα3749%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1115%
 
Ισχύει κατά πολύ2837%
 
Ισχύει απόλυτα3445%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς811%
 
Ισχύει κατά πολύ3749%
 
Ισχύει απόλυτα2635%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1925%
 
Ισχύει κατά πολύ3344%
 
Ισχύει απόλυτα2128%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου23%
 
Ισχύει μερικώς1419%
 
Ισχύει κατά πολύ2939%
 
Ισχύει απόλυτα3040%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου57%
 
Ισχύει μερικώς1925%
 
Ισχύει κατά πολύ2837%
 
Ισχύει απόλυτα2331%
 

Σύνολο απαντήσεων : 75